Perustamiskokous 3.11.1988

SÄÄNNÖT 1 §

2 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Taideyhdistys r.y. ja kotipaikka Ylöjärven kaupunki.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää paikkakunnalla kiinnostusta eri taiteenaloihin, lähentää niitä toisiinsa sekä saada aikaan vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa niiden välillä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, taidekursseja ja –kilpailuja, harjoittaa kerho-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee taidetta ja taiteilijoita koskevia esityksiä ja aloitteita sekä toimii muilla samantapaisilla keinoilla taideharrastuksen ja –ammatin edistämiseksi.

Yhdistys jakaa myös käytetävissä olevista varoista apurahoja ja stipendejä.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys, jäseniensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa kiinteää omaisuutta.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät sekä yksityiset henkilöt että oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenet ovat vuosi-, ainais-, tai kunniajäseniä. Kaikilla jäsenillä on yhdistykseen nähden samat oikeudet.

Vuosijäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Ainaisjäseneksi siirtyy

3 §

. Perustamiskokous 3.11.1988

4 §

vuosijäsen, joka 20 perättäisenä vuonna on suorittanut vuotuisen jäsenmaksunsa. Ainaisjäseneksi pääsee myös suorittamalla vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessaan kutsua henkilön, joka erikoisella tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muista syistä tahtoo osoittaa kiitollisuuttaan. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Yhdistyksen jäsenen, joka on vähintään kahden vuoden aikana jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Jäsenen, joka menettelyllään on vahingoittanut yhdistyksen toimintaa, voi yhdistys kokouksessaan erottaa jäsenyydestä.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että valitaan vuosittain kolme (3) jäsentä. Näistä eroaa ensimmäisellä kerralla arvan perusteella kolme (3) ja toisena vuonna loput (3) sekä sen jälkeen kukin vuorollaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta voi perustaa alaisuuteensa jaostoja ja toimikuntia tekemään niille määrättyjä tehtäviä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

Hallituksen tehtävät

1) huolellisesti hoitaa yhdistyksen kiinteätä ja irtainta omaisuutta,

2) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,

3) toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset,
4) pitää jäsenluetteloa,
5) päättää taideteosten hankkimisesta yhdistyksen kokoelmiin,

5 §

2(5)

6 §

7 §

6) toimia muullakin tavoin eri taiteenalojen edistämiseksi paikkakunnalla sekä

7) vastata yhdistyksen taidekokoelmien hoidosta sekä antaa tätä koskevia sääntöjä ja muita määräyksiä sekä tarvittaessa valita avukseen erillinen toimikunta tätä tarkoitusta varten.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, maksumääräyksissä kuitenkin vain puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.

Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 15. päivään mennessä, ja on tilintarkastajain ne oman lausuntonsa ohella jätettävä ennen tammikuun loppua hallitukselle vuosikokoukselle esittämistä varten.

Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi- tai helmikuun kuluessa. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin ainakin yhdessä (1) paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, joiden välityksellä myös muut yhdistystä koskevat tiedot jäsenille toimitetaan. Kokouskutsusssa on otettava huomioon yhdistyslain ko §:n määräykset. Vuosikokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

8 §

9 §

3(5)

10 §

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta,

6) esitetään tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijaan,

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan yhdistyksen kuluvan vuoden tilejä,

9) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsen ja kannatusjäsenmaksuista.

10) keskustellaan ja päätetään yhdistyksen toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen on esittänyt käsiteltäväksi.

Äänestykset

Jos asia kokouksessa on päätettävä äänestämällä, ratkaisee sen yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Lippuäänestys toimitetaan, milloin joku jäsen sellaista pyytää. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhteisöjäsenen puolesta saa äänioikeutta käyttää siihen valtuutettu henkilö.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jos kolme neljättäosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä muutosta kannattaa. Samoin voidaan päätös yhdistyksen purkamisesta tehdä ainoastaan samalla edellytyksellä ja on purkamispäätös alistettava vähintään kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen samanlaisella enemmistöllä hyväksyttäväksi.

Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.

11 §

4(5)

12 § Jos yhdistys purkautuu, joutuvat sen kokoelmat ja muu omaisuus sen jälkeen, kun velat on maksettu Ylöjärven kunnalle, jonka tulee niitä hoitaa ja säilyttää yhdistyksen säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

13 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.